Gạch viền

Các mẫu gạch viền

– Men bóng:

Gạch viền PRIME mã 8922  + Vân đá: PRIME 8922, PRIME 8924, PRIME 8926, PRIME 9921, PRIME 9923, PRIME 9924

– Men bóng:

Gạch viền PRIME mã 9957  + Vân đá: PRIME 9952, PRIME 9955, PRIME 9956, PRIME 9957

– Men bóng:

Gạch viền PRIME mã 735  + Hoa văn: PRIME 730, PRIME 731, PRIME 734, PRIME 735, PRIME 736