Gạch ốp tường PRIME, Hoàn Mỹ kích thước 30 x 60 cm

 
Gạch ốp tường PRIME mã 7964 Men bóng, digit Giá: 175.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển) 1 hộp 8 viên

Gạch ốp tường PRIME mã 7964
Men bóng, digit
Giá: 175.000đ/m2 chỉ còn 165.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)
1 hộp 8 viên

Gạch ốp tường PRIME mã 7963 Men bóng, digit Giá: 175.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển) 1 hộp 8 viên

Gạch ốp tường PRIME mã 7963
Men bóng, digit
Giá: 175.000đ/m2 chỉ còn 165.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)
1 hộp 8 viên

anh stop

Gạch ốp tường PRIME mã 7966 Men bóng, digit Giá: 175.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển) 1 hộp 8 viên

Gạch ốp tường PRIME mã 7966
Men bóng, digit
Giá: 175.000đ/m2 chỉ còn 165.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)
1 hộp 8 viên

Gạch ốp tường PRIME mã 7965 Men bóng, digit Giá: 175.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển) 1 hộp 8 viên

Gạch ốp tường PRIME mã 7965
Men bóng, digit
Giá: 175.000đ/m2 chỉ còn 165.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)
1 hộp 8 viên

anh stop

Gạch ốp tường PRIME mã 8102

Gạch ốp tường PRIME mã 8102
Men bóng, evolution, dị hình
Giá: 295.000đ/m2 chỉ còn 280.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)
1 hộp 8 viên

Gạch ốp tường PRIME mã 8103

Gạch ốp tường PRIME mã 8103
Men bóng, evolution, dị hình
Giá: 295.000đ/m2 chỉ còn 280.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)
1 hộp 8 viên

anh stop

Gạch ốp tường PRIME mã 8104

Gạch ốp tường PRIME mã 8104
Men bóng, evolution, dị hình
Giá: 295.000đ/m2 chỉ còn 280.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)
1 hộp 8 viên

Gạch ốp tường PRIME mã 8105

Gạch ốp tường PRIME mã 8105
Men bóng, evolution, dị hình
Giá: 295.000đ/m2 chỉ còn 280.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)
1 hộp 8 viên

anh stop

Gạch ốp tường PRIME mã 8106

Gạch ốp tường PRIME mã 8106
Men bóng, evolution, dị hình
Giá: 295.000đ/m2 chỉ còn 280.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)
1 hộp 8 viên

Gạch ốp tường PRIME mã 8107

Gạch ốp tường PRIME mã 8107
Men bóng, evolution, dị hình
Giá: 295.000đ/m2 chỉ còn 280.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)
1 hộp 8 viên

anh stop

Gạch ốp tường PRIME mã 8162

Gạch ốp tường PRIME mã 8162
Men bóng, evolution
Giá: 225.000đ/m2 chỉ còn 180.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)
1 hộp 8 viên

Gạch ốp tường PRIME mã 8163

Gạch ốp tường PRIME mã 8163
Men bóng, evolution
Giá: 225.000đ/m2 chỉ còn 180.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)
1 hộp 8 viên

anh stop

Gạch ốp tường PRIME mã 8164

Gạch ốp tường PRIME mã 8164
Men bóng, evolution
Giá: 210.000đ/m2 chỉ còn 165.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)
1 hộp 8 viên

Gạch ốp tường PRIME mã 8165

Gạch ốp tường PRIME mã 8165
Men bóng, evolution
Giá: 210.000đ/m2 chỉ còn 165.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)
1 hộp 8 viên

anh stop

Gạch ốp tường PRIME mã 8166

Gạch ốp tường PRIME mã 8166
Men bóng, evolution
Giá: 210.000đ/m2 chỉ còn 180.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)
1 hộp 8 viên

Gạch ốp tường PRIME mã 8167

Gạch ốp tường PRIME mã 8167
Men bóng, evolution
Giá: 210.000đ/m2 chỉ còn 180.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)
1 hộp 8 viên

anh stop

Gạch ốp tường PRIME mã 8335

Gạch ốp tường PRIME mã 8335
Men bóng, evolution
Giá: 210.000đ/m2 chỉ còn 182.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)
1 hộp 8 viên

Gạch ốp tường PRIME mã 8336

Gạch ốp tường PRIME mã 8336
Men bóng, evolution
Giá: 210.000đ/m2 chỉ còn 182.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)
1 hộp 8 viên

anh stop

Gạch ốp tường PRIME mã 8382

Gạch ốp tường PRIME mã 8382
Men bóng
Giá: 190.000đ/m2 chỉ còn 150.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)
1 hộp 8 viên

Gạch ốp tường PRIME mã 8383

Gạch ốp tường PRIME mã 8383
Men bóng
Giá: 190.000đ/m2 chỉ còn 150.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)
1 hộp 8 viên

anh stop

Gạch ốp tường PRIME mã 8388

Gạch ốp tường PRIME mã 8388
Men bóng
Giá: 190.000đ/m2 chỉ còn 178.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)
1 hộp 8 viên

Gạch ốp tường PRIME mã 8389

Gạch ốp tường PRIME mã 8389
Men bóng
Giá: 190.000đ/m2 chỉ còn 178.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)
1 hộp 8 viên

anh stop

Gạch ốp tường PRIME mã 8432

Gạch ốp tường PRIME mã 8432
Men bóng
Giá: 190.000đ/m2 chỉ còn 150.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)
1 hộp 8 viên

Gạch ốp tường PRIME mã 8433

Gạch ốp tường PRIME mã 8433
Men bóng
Giá: 190.000đ/m2 chỉ còn 150.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)
1 hộp 8 viên

anh stop

Gạch ốp tường PRIME mã 8492

Gạch ốp tường PRIME mã 8492
Men khô
Giá: 175.000đ/m2 chỉ còn 165.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)
1 hộp 8 viên

Gạch ốp tường PRIME mã 8494

Gạch ốp tường PRIME mã 8494
Men khô
Giá: 175.000đ/m2 chỉ còn 165.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)
1 hộp 8 viên

Gạch ốp tường PRIME mã 8497

Gạch ốp tường PRIME mã 8497
Men khô
Giá: 175.000đ/m2 chỉ còn 165.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)
1 hộp 8 viên

Gạch ốp tường PRIME mã 8498

Gạch ốp tường PRIME mã 8498
Men khô
Giá: 175.000đ/m2 chỉ còn 165.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)
1 hộp 8 viên

Gạch ốp tường PRIME mã 12984

Gạch ốp tường PRIME mã 12984
Men khô
Giá: 175.000đ/m2 chỉ còn 165.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)
1 hộp 8 viên

Gạch ốp tường PRIME mã 12985

Gạch ốp tường PRIME mã 12985
Men khô
Giá: 175.000đ/m2 chỉ còn 165.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)
1 hộp 8 viên

Gạch ốp tường PRIME mã 9414

Gạch ốp tường PRIME mã 9414
Men bóng
Giá: 160.000đ/m2 chỉ còn 140.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)
1 hộp 8 viên

Gạch ốp tường PRIME mã 9415

Gạch ốp tường PRIME mã 9415
Men bóng
Giá: 160.000đ/m2 chỉ còn 140.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)
1 hộp 8 viên

anh stop

Gạch ốp tường PRIME mã 9501

Gạch ốp tường PRIME mã 9501
Men bóng, digit, dị hình
Giá: 250.000đ/m2 chỉ còn 242.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)
1 hộp 8 viên

Gạch ốp tường PRIME mã 9502

Gạch ốp tường PRIME mã 9502
Men bóng, digit, dị hình
Giá: 250.000đ/m2 chỉ còn 242.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)
1 hộp 8 viên

anh stop

Gạch ốp tường PRIME mã 9561

Gạch ốp tường PRIME mã 9561
Men bóng, digit
Giá: 175.000đ/m2 chỉ còn 165.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)
1 hộp 8 viên

Gạch ốp tường PRIME mã 9562

Gạch ốp tường PRIME mã 9562
Men bóng, digit
Giá: 175.000đ/m2 chỉ còn 165.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)
1 hộp 8 viên

anh stop

Gạch ốp tường PRIME mã 9580

Gạch ốp tường PRIME mã 9580
Men bóng, digit
Giá: 175.000đ/m2 chỉ còn 165.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)
1 hộp 8 viên

Gạch ốp tường PRIME mã 9581

Gạch ốp tường PRIME mã 9581
Men bóng, digit
Giá: 175.000đ/m2 chỉ còn 165.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)
1 hộp 8 viên

anh stop

Gạch ốp tường PRIME mã 9599

Gạch ốp tường PRIME mã 9599
Men bóng, digit
Giá: 175.000đ/m2 chỉ còn 165.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)
1 hộp 8 viên

Gạch ốp tường PRIME mã 9600

Gạch ốp tường PRIME mã 9600
Men bóng, digit
Giá: 175.000đ/m2 chỉ còn 165.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)
1 hộp 8 viên

anh stop

Gạch ốp tường PRIME mã 9912

Gạch ốp tường PRIME mã 9912
Men bóng, digit
Giá: 175.000đ/m2 chỉ còn 165.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)
1 hộp 8 viên

Gạch ốp tường PRIME mã 9913

Gạch ốp tường PRIME mã 9913
Men bóng, digit
Giá: 175.000đ/m2 chỉ còn 165.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)
1 hộp 8 viên

anh stop

Gạch ốp tường PRIME mã 9938 Men khô, digit Giá: 200.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển) 1 hộp 8 viên

Gạch ốp tường PRIME mã 9938
Men khô, digit
Giá: 200.000đ/m2 chỉ còn 175.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)
1 hộp 8 viên

Gạch ốp tường 30 x 60 PRIME mã 9937 Men khô, digit Giá: 175.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển) 1 hộp 8 viên

Gạch ốp tường PRIME mã 9937
Men khô, digit
Giá: 200.000đ/m2 chỉ còn 175.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)
1 hộp 8 viên

anh stop

Gạch ốp tường PRIME mã 9954

Gạch ốp tường PRIME mã 9954
Men bóng, evolution
Giá: 210.000đ/m2 chỉ còn 165.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)
1 hộp 8 viên

Gạch ốp tường PRIME mã 9955

Gạch ốp tường PRIME mã 9955
Men bóng, evolution
Giá: 210.000đ/m2 chỉ còn 165.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)
1 hộp 8 viên

anh stop

Gạch ốp tường PRIME mã 12970

Gạch ốp tường PRIME mã 12970
Men bóng
Giá: 190.000đ/m2 chỉ còn 178.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)
1 hộp 8 viên

Gạch ốp tường PRIME mã 12971

Gạch ốp tường PRIME mã 12971
Men bóng
Giá: 190.000đ/m2 chỉ còn 178.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)
1 hộp 8 viên

anh stop

Gạch ốp tường Hoàn Mỹ - Perfetto mã 1908

Gạch ốp tường Hoàn Mỹ mã 1908
Men khô, digit
Giá: 185.000đ/m2 chỉ còn 170.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)
1 hộp 8 viên

Gạch ốp tường Hoàn Mỹ - Perfetto mã 1909

Gạch ốp tường Hoàn Mỹ mã 1909
Men khô, digit
Giá: 185.000đ/m2 chỉ còn 170.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)
1 hộp 8 viên

Gạch ốp tường Hoàn Mỹ - Perfetto mã 1912

Gạch ốp tường Hoàn Mỹ mã 1912
Men khô, digit
Giá: 185.000đ/m2 chỉ còn 170.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)
1 hộp 8 viên

Gạch ốp tường Hoàn Mỹ - Perfetto mã 1913

Gạch ốp tường Hoàn Mỹ mã 1913
Men khô, digit
Giá: 185.000đ/m2 chỉ còn 170.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)
1 hộp 8 viên

Gạch ốp tường Hoàn Mỹ - Perfetto mã 1934

Gạch ốp tường Hoàn Mỹ mã 1934
Men bóng, digit
Giá: 185.000đ/m2 chỉ còn 170.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)
1 hộp 8 viên

Gạch ốp tường Hoàn Mỹ - Perfetto mã 1935

Gạch ốp tường Hoàn Mỹ mã 1935
Men bóng, digit
Giá: 185.000đ/m2 chỉ còn 170.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)
1 hộp 8 viên

Gạch ốp tường Hoàn Mỹ - Perfetto mã 2019

Gạch ốp tường Hoàn Mỹ mã 2019
Men bóng, digit
Giá: 165.000đ/m2 chỉ còn 155.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)
1 hộp 8 viên

Gạch ốp tường Hoàn Mỹ - Perfetto mã 2020

Gạch ốp tường Hoàn Mỹ mã 2020
Men bóng, digit
Giá: 165.000đ/m2 chỉ còn 155.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)
1 hộp 8 viên

Gạch ốp tường Hoàn Mỹ - Perfetto mã 2022

Gạch ốp tường Hoàn Mỹ mã 2022
Men bóng, digit
Giá: 165.000đ/m2 chỉ còn 145.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)
1 hộp 8 viên

Gạch ốp tường Hoàn Mỹ - Perfetto mã 2023

Gạch ốp tường Hoàn Mỹ mã 2023
Men bóng, digit
Giá: 165.000đ/m2 chỉ còn 145.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)
1 hộp 8 viên

Gạch ốp tường Hoàn Mỹ - Perfetto mã 2025

Gạch ốp tường Hoàn Mỹ mã 2025
Men bóng, digit
Giá: 165.000đ/m2 chỉ còn 155.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)
1 hộp 8 viên

Gạch ốp tường Hoàn Mỹ - Perfetto mã 2026

Gạch ốp tường Hoàn Mỹ mã 2026
Men bóng, digit
Giá: 165.000đ/m2 chỉ còn 155.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)
1 hộp 8 viên

Gạch ốp tường Hoàn Mỹ - Perfetto mã 2028

Gạch ốp tường Hoàn Mỹ mã 2028
Men bóng, digit
Giá: 165.000đ/m2 chỉ còn 155.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)
1 hộp 8 viên

Gạch ốp tường Hoàn Mỹ - Perfetto mã 2029

Gạch ốp tường Hoàn Mỹ mã 2029
Men bóng, digit
Giá: 165.000đ/m2 chỉ còn 155.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)
1 hộp 8 viên

Gạch ốp tường Hoàn Mỹ mã 1601

Gạch ốp tường Hoàn Mỹ mã 1601
Men bóng, digit
Giá: 165.000đ/m2 chỉ còn 150.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)
1 hộp 8 viên

Gạch ốp tường Hoàn Mỹ mã 1602

Gạch ốp tường Hoàn Mỹ mã 1602
Men bóng, digit
Giá: 165.000đ/m2 chỉ còn 150.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)
1 hộp 8 viên

anh stop

Gạch ốp tường Hoàn Mỹ mã 1606

Gạch ốp tường Hoàn Mỹ mã 1606
Men bóng, digit
Giá: 187.000đ/m2 chỉ còn 170.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)
1 hộp 8 viên

Gạch ốp tường Hoàn Mỹ mã 1607

Gạch ốp tường Hoàn Mỹ mã 1607
Men bóng, digit
Giá: 187.000đ/m2 chỉ còn 170.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)
1 hộp 8 viên

anh stop

Gạch ốp tường Hoàn Mỹ mã 1611

Gạch ốp tường Hoàn Mỹ mã 1611
Men bóng, digit
Giá: 187.000đ/m2 chỉ còn 170.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)
1 hộp 8 viên

Gạch ốp tường Hoàn Mỹ mã 1614

Gạch ốp tường Hoàn Mỹ mã 1614
Men bóng, digit
Giá: 187.000đ/m2 chỉ còn 170.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)
1 hộp 8 viên

anh stop

Gạch ốp tường Hoàn Mỹ mã 1615

Gạch ốp tường Hoàn Mỹ mã 1615
Men bóng, digit
Giá: 165.000đ/m2 chỉ còn 140.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)
1 hộp 8 viên

Gạch ốp tường Hoàn Mỹ mã 1616

Gạch ốp tường Hoàn Mỹ mã 1616
Men bóng, digit
Giá: 165.000đ/m2 chỉ còn 140.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)
1 hộp 8 viên

anh stop

Gạch ốp tường Hoàn Mỹ mã 1630

Gạch ốp tường Hoàn Mỹ mã 1630
Men bóng, digit
Giá: 165.000đ/m2 chỉ còn 140.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)
1 hộp 8 viên

Gạch ốp tường Hoàn Mỹ mã 1631

Gạch ốp tường Hoàn Mỹ mã 1631
Men bóng, digit
Giá: 165.000đ/m2 chỉ còn 140.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)
1 hộp 8 viên

anh stop

Gạch ốp tường Hoàn Mỹ mã 1647

Gạch ốp tường Hoàn Mỹ mã 1647
Men bóng
Giá: 187.000đ/m2 chỉ còn 170.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)
1 hộp 8 viên

Gạch ốp tường Hoàn Mỹ mã 1648

Gạch ốp tường Hoàn Mỹ mã 1648
Men bóng
Giá: 187.000đ/m2 chỉ còn 170.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)
1 hộp 8 viên

anh stop

Gạch ốp tường Hoàn Mỹ mã 1671

Gạch ốp tường Hoàn Mỹ mã 1671
Men bóng
Giá: 187.000đ/m2 chỉ còn 170.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)
1 hộp 8 viên

Gạch ốp tường Hoàn Mỹ mã 1673

Gạch ốp tường Hoàn Mỹ mã 1673
Men bóng
Giá: 187.000đ/m2 chỉ còn 170.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)
1 hộp 8 viên

anh stop

Gạch lát nền Hoàn Mỹ mã 1900

Gạch ốp tường Hoàn Mỹ mã 1900
Men bóng
Giá: 187.000đ/m2 chỉ còn 170.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)
1 hộp 8 viên

Gạch ốp tường Hoàn Mỹ mã 1901

Gạch ốp tường Hoàn Mỹ mã 1901
Men bóng
Giá: 187.000đ/m2 chỉ còn 170.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)
1 hộp 8 viên

anh stop

Gạch ốp tường Hoàn Mỹ mã 1902

Gạch ốp tường Hoàn Mỹ mã 1902
Men bóng
Giá: 187.000đ/m2 chỉ còn 170.000đ/m2(đã bao gồm VAT và vận chuyển)
1 hộp 8 viên

Gạch ốp tường Hoàn Mỹ mã 1903

Gạch ốp tường Hoàn Mỹ mã 1903
Men bóng
Giá: 187.000đ/m2 chỉ còn 170.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)
1 hộp 8 viên

anh stop

Gạch ốp tường Hoàn Mỹ mã 1920

Gạch ốp tường Hoàn Mỹ mã 1920
Men khô
Giá: 160.000đ/m2 chỉ còn 140.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)
1 hộp 8 viên

Gạch ốp tường Hoàn Mỹ mã 1921

Gạch ốp tường Hoàn Mỹ mã 1921
Men khô
Giá: 160.000đ/m2 chỉ còn 140.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)
1 hộp 8 viên

anh stop

Gạch ốp tường Hoàn Mỹ mã 1923

Gạch ốp tường Hoàn Mỹ mã 1923
Men khô
Giá: 160.000đ/m2 chỉ còn 155.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)
1 hộp 8 viên

Gạch ốp tường Hoàn Mỹ mã 1924

Gạch ốp tường Hoàn Mỹ mã 1924
Men khô
Giá: 165.000đ/m2 chỉ còn 155.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)
1 hộp 8 viên

anh stop

Gạch ốp tường Hoàn Mỹ mã 1928

Gạch ốp tường Hoàn Mỹ mã 1928
Men bóng
Giá: 190.000đ/m2 chỉ còn 170.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)
1 hộp 8 viên

Gạch ốp tường Hoàn Mỹ mã 1929

Gạch ốp tường Hoàn Mỹ mã 1929
Men bóng
Giá: 190.000đ/m2 chỉ còn 170.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)
1 hộp 8 viên

anh stop

Gạch ốp tường Hoàn Mỹ mã 1931

Gạch ốp tường Hoàn Mỹ mã 1931
Men bóng
Giá: 190.000đ/m2 chỉ còn 170.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)
1 hộp 8 viên

Gạch ốp tường Hoàn Mỹ mã 1932

Gạch ốp tường Hoàn Mỹ mã 1932
Men bóng
Giá: 190.000đ/m2 chỉ còn 170.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)
1 hộp 8 viên

anh stop

Gạch ốp tường Hoàn Mỹ mã 1937Gạch ốp tường Hoàn Mỹ mã 1937

Gạch ốp tường Hoàn Mỹ mã 1937
Men bóng
Giá: 198.000đ/m2 chỉ còn 170.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)
1 hộp 8 viên

Gạch ốp tường Hoàn Mỹ mã 1938

Gạch ốp tường Hoàn Mỹ mã 1938
Men bóng
Giá: 198.000đ/m2 chỉ còn 170.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)
1 hộp 8 viên

anh stop

Gạch ốp tường Hoàn Mỹ mã 2004

Gạch ốp tường Hoàn Mỹ mã 2004
Men bóng
Giá: 200.000đ/m2 chỉ còn 170.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)
1 hộp 8 viên

Gạch ốp tường Hoàn Mỹ mã 2005

Gạch ốp tường Hoàn Mỹ mã 2005
Men bóng
Giá:200.000đ/m2 chỉ còn 170.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)
1 hộp 8 viên

anh stop

Gạch ốp tường Hoàn Mỹ mã 1620

Gạch ốp tường Hoàn Mỹ mã 1620
Men bóng, digit
Giá: 187.000đ/m2 chỉ còn 170.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)
1 hộp 8 viên

Gạch ốp tường Hoàn Mỹ mã 1650

Gạch ốp tường Hoàn Mỹ mã 1650
Men bóng, digit
Giá: 165.000đ/m2 chỉ còn 150.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)
1 hộp 8 viên

anh stop

Gạch ốp tường PRIME mã 9644

Gạch ốp tường PRIME mã 9644
Men bóng, evolution
Giá: 180.000đ/m2 chỉ còn 165.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)
1 hộp 8 viên

Gạch ốp tường PRIME mã 8343

Gạch ốp tường PRIME mã 8343
Men bóng, evolution
Giá: 210.000đ/m2 chỉ còn 180.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)
1 hộp 8 viên

Gạch ốp lát, gạch ốp tường PRIME, Hoàn Mỹ

Gạch ốp tường PRIME mã 8423

Gạch ốp tường PRIME mã 8423
Men bóng
Giá: 190.000đ/m2 chỉ còn 178.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)
1 hộp 8 viên

anh stop

Các quý khách vui lòng click vào ảnh hoặc tên của sản phẩm để xem thêm chi tiết và giá của sản phẩm!

  • Thông tin thêm:

 Phòng khách có thể lát nhiều khổ gạch, màu xử lý phong phú kết hợp các tông tương phản như giữa sắc đậm, nhạt với nhau vì đây là không gian tạo ấn tuợng. Có thể điểm xuyết thêm họa tiết bằng gạch viền, tạo hình vuông, tròn, mảng nhấn toàn nền phòng hay ở giữa với gạch cùng chất liệu hoặc kết hợp với các chất liệu khác như gỗ, gốm…

 Đối với phòng ăn, bạn có thể chọn màu nhạt hơn cho cảm giác bình yên, ngon miệng, và nếu có điểm xuyết hoa văn thì nên chọn màu sắc đơn giản, dịu, không mang tính tương phản mạnh.

 Phòng sinh hoạt chung của cả gia đình nên lựa chọn màu sắc tương đồng như phòng ăn nhưng có thể linh hoạt, biến cách một chút để làm tăng sự ấm cúng.

 Phần công trình phụ đã có các loại gạch chuyên dụng với độ nhám sần cao chống trượt. Tương tự như vậy thì sân thượng, ban công tránh dùng gạch láng. Còn nếu bạn muốn dùng gạch nung cho không gian ngoài trời thì lưu ý nên để mạch vữa to, đủ sức bám chắc và chống thấm tốt hơn.

 Đối với không gian phòng ngủ thì nên dùng gạch khổ lớn hơn 30 cm, hạn chế trang trí, điểm xuyết vì quá nhiều vật dụng trong phòng sẽ làm rối. Cũng có thể lát xoay nghiêng gạch để tạo sự mới lạ, thay vì lát xuôi theo chiều vuông vức của phòng. Tông màu phù hợp cho phòng ngủ là màu nhạt và ấm như màu kem, hồng nhạt hay màu vàng… Chất liệu gạch nhẵn bóng hay hơi nhám đều có thể được lựa chọn cho không gian này.

……Xem thêm thông tin tại đây

aaaaaa