Gạch ốp tường kích thước 30 x 45 cm

 

Gạch ốp tường PRIME mã 9201
Gạch ốp tường PRIME mã 9201
Gạch ốp tường PRIME mã 9202
Gạch ốp tường PRIME mã 9202

Gạch ốp tường PRIME mã 9201 và 9202

Men bóng, digit

1 hộp 7 viên

Giá: 120.000đ /1 hộp chỉ còn 100.000đ/1 hộp (đã bao gồm VAT và vận chuyển)

anh stop

Gạch ốp tường PRIME mã 9204
Gạch ốp tường PRIME mã 9204
Gạch ốp tường PRIME mã 9205
Gạch ốp tường PRIME mã 9205

Gạch ốp tường PRIME mã 9204 và 9205

Men bóng, digit

1 hộp 7 viên

Giá: 120.000đ /1 hộp chỉ còn 100.000đ/1 hộp (đã bao gồm VAT và vận chuyển)

Gạch ốp tường PRIME mã 9219
Gạch ốp tường PRIME mã 9219
Gạch ốp tường PRIME mã 9220
Gạch ốp tường PRIME mã 9220

Gạch ốp tường PRIME mã 9219 và 9220

Men bóng, digit

1 hộp 7 viên

Giá: 120.000đ /1 hộp chỉ còn 100.000đ/1 hộp (đã bao gồm VAT và vận chuyển)

Gạch ốp tường PRIME mã 9222
Gạch ốp tường PRIME mã 9222
Gạch ốp tường PRIME mã 9223
Gạch ốp tường PRIME mã 9223

Gạch ốp tường PRIME mã 9222 và 9223

Men bóng, digit

1 hộp 7 viên

Giá: 120.000đ /1 hộp chỉ còn 105.000đ/1 hộp (đã bao gồm VAT và vận chuyển)

Gạch ốp tường PRIME mã 9237
Gạch ốp tường PRIME mã 9237
Gạch ốp tường PRIME mã 9238
Gạch ốp tường PRIME mã 9238

Gạch ốp tường PRIME mã 9237 và 9238

Men bóng, digit

1 hộp 7 viên

Giá: 120.000đ /1 hộp chỉ còn 100.000đ/1 hộp (đã bao gồm VAT và vận chuyển)

Gạch ốp tường PRIME mã 9249
Gạch ốp tường PRIME mã 9249

Gạch ốp tường PRIME mã 9249

Men bóng, digit

1 hộp 7 viên

Giá: 120.000đ /1 hộp chỉ còn 105.000đ/1 hộp (đã bao gồm VAT và vận chuyển)

anh stop

Gạch ốp tường PRIME mã 9509
Gạch ốp tường PRIME mã 9509
Gạch ốp tường PRIME mã 9510
Gạch ốp tường PRIME mã 9510

Gạch ốp tường PRIME mã 9509 và 9510

Men bóng, digit

1 hộp 7 viên

Giá: 120.000đ /1 hộp chỉ còn 100.000đ/1 hộp (đã bao gồm VAT và vận chuyển)

anh stop

Gạch ốp tường PRIME mã 9515
Gạch ốp tường PRIME mã 9515
Gạch ốp tường PRIME mã 9516
Gạch ốp tường PRIME mã 9516

Gạch ốp tường PRIME mã 9515 và 9516

Men bóng, digit

1 hộp 7 viên

Giá: 130.000đ /1 hộp chỉ còn 100.000đ/1 hộp (đã bao gồm VAT và vận chuyển)

anh stop

Gạch ốp tường PRIME mã 9547
Gạch ốp tường PRIME mã 9547
Gạch ốp tường PRIME mã 9548
Gạch ốp tường PRIME mã 9548

Gạch ốp tường PRIME mã 9547 và 9548

Men bóng

1 hộp 7 viên

Giá: 120.000đ /1 hộp chỉ còn 100.000đ/1 hộp (đã bao gồm VAT và vận chuyển)

anh stop

Gạch ốp tường PRIME mã 9551
Gạch ốp tường PRIME mã 9551
Gạch ốp tường PRIME mã 9552
Gạch ốp tường PRIME mã 9552

Gạch ốp tường PRIME mã 9551 và 9552

Men bóng

1 hộp 7 viên

Giá: 120.000đ /1 hộp chỉ còn 100.000đ/1 hộp (đã bao gồm VAT và vận chuyển)

anh stop

Gạch ốp tường PRIME mã 9441
PRIME 9441
Gạch ốp tường PRIME mã 9442
PRIME 9442

Gạch ốp tường PRIME mã 9441 và 9442

Men bóng, digit

1 hộp 7 viên

Giá: 120.000đ /1 hộp chỉ còn 100.000đ/1 hộp (đã bao gồm VAT và vận chuyển)

anh stop

Gạch ốp tường PRIME mã 9449
PRIME 9449
Gạch ốp tường PRIME mã 9450
PRIME 9450

Gạch ốp tường PRIME mã 9449 và 9450

Men bóng, digit

1 hộp 7 viên

Giá: 140.000đ /1 hộp chỉ còn 100.000đ/1 hộp (đã bao gồm VAT và vận chuyển)

anh stop

Gạch ốp tường PRIME mã 9458
PRIME 9458
Gạch ốp tường PRIME mã 9459
PRIME 9459

Gạch ốp tường PRIME mã 9458 và 9459

Men bóng, digit

1 hộp 7 viên

Giá: 120.000đ /1 hộp chỉ còn 100.000đ/1 hộp (đã bao gồm VAT và vận chuyển)

anh stop

Gạch ốp tường PRIME mã 9460
PRIME 9460
Gạch ốp tường PRIME mã 9461
PRIME 9461

Gạch ốp tường PRIME mã 9460 và 9461

Men bóng, digit

1 hộp 7 viên

Giá: 120.000đ /1 hộp chỉ còn 100.000đ/1 hộp (đã bao gồm VAT và vận chuyển)

anh stop

Gạch ốp tường PRIME mã 9462
PRIME 9462
Gạch ốp tường PRIME mã 9463
PRIME 9463

Gạch ốp tường PRIME mã 9462 và 9463

Men bóng, digit

1 hộp 7 viên

Giá: 130.000đ /1 hộp chỉ còn 100.000đ/1 hộp (đã bao gồm VAT và vận chuyển)

anh stop

Gạch ốp tường PRIME mã 9483
PRIME 9483
Gạch ốp tường PRIME mã 9484
PRIME 9484

Gạch ốp tường PRIME mã 9483 và 9484

Men bóng, digit

1 hộp 7 viên

Giá: 130.000đ /1 hộp chỉ còn 100.000đ/1 hộp (đã bao gồm VAT và vận chuyển)

anh stop

Gạch ốp tường PRIME mã 9471
PRIME 9471

Gạch ốp tường PRIME mã 9471

Men bóng, digit

1 hộp 7 viên

Giá: 130.000đ/ 1 hộp chỉ còn 100.000đ/1 hộp (đã bao gồm VAT và vận chuyển)

anh stop

Gạch ốp tường PRIME mã 9574
PRIME 9574

Gạch ốp tường PRIME mã 9574

Men bóng, digit

1 hộp 7 viên

Giá: 110.000đ/ 1 hộp chỉ còn 90.000đ/1 hộp (đã bao gồm VAT và vận chuyển)

 

anh stop

Gạch ốp tường kích thước 30 x 45 cm hãng Hoàn Mỹ – Perfetto

 

Gạch ốp tường Hoàn Mỹ mã 601
Hoàn Mỹ 601
Gạch ốp tường Hoàn Mỹ mã 602
Hoàn Mỹ 602

Gạch ốp tường Hoàn Mỹ mã 601 và 602

Men bóng

1 hộp 7 viên

Giá: 110.000đ /1 hộp chỉ còn 95.000đ/1 hộp (đã bao gồm VAT và vận chuyển)

 anh stop

Gạch ốp tường Hoàn Mỹ mã 615
Hoàn Mỹ 615
Gạch ốp tường Hoàn Mỹ mã 616
Hoàn Mỹ 616

Gạch ốp tường Hoàn Mỹ mã 615 và 616

Men bóng

1 hộp 7 viên

Giá: 110.000đ /1 hộp chỉ còn 95.000đ/1 hộp (đã bao gồm VAT và vận chuyển)

anh stop

Gạch ốp tường Hoàn Mỹ mã 618
Hoàn Mỹ 618
Gạch ốp tường Hoàn Mỹ mã 617
Hoàn Mỹ 617

Gạch ốp tường Hoàn Mỹ mã 617 và 618

Men bóng

1 hộp 7 viên

Giá: 115.000đ /1 hộp chỉ còn 95.000đ/1 hộp (đã bao gồm VAT và vận chuyển)

anh stop

Gạch ốp tường Hoàn Mỹ mã 619
Hoàn Mỹ 619
Gạch ốp tường Hoàn Mỹ mã 620
Hoàn Mỹ 620

Gạch ốp tường Hoàn Mỹ mã 619 và 620

Men bóng

1 hộp 7 viên

Giá: 110.000đ /1 hộp chỉ còn 95.000đ/1 hộp (đã bao gồm VAT và vận chuyển)

anh stop

Gạch ốp tường Hoàn Mỹ mã 621
Hoàn Mỹ 621
Gạch ốp tường Hoàn Mỹ mã 622
Hoàn Mỹ 622

Gạch ốp tường Hoàn Mỹ mã 621 và 622

Men bóng

1 hộp 7 viên

Giá: 115.000đ /1 hộp chỉ còn 95.000đ/1 hộp (đã bao gồm VAT và vận chuyển)

 

anh stop

Gạch ốp tường Hoàn Mỹ mã 623
Hoàn Mỹ 623

Gạch ốp tường Hoàn Mỹ mã 623

Men bóng

1 hộp 7 viên

Giá: 110.000đ /1 hộp chỉ còn 95.000đ/1 hộp (đã bao gồm VAT và vận chuyển)

 

 

Gạch ốp lát giá tốt nhất Hà Nội

Gạch ốp tường Hoàn Mỹ - Perfetto mã 629
Gạch ốp tường Hoàn Mỹ – Perfetto mã 629
Gạch ốp tường Hoàn Mỹ - Perfetto mã 630
Gạch ốp tường Hoàn Mỹ – Perfetto mã 630

Gạch ốp tường Hoàn Mỹ – Perfetto mã 629 và 630

Men bóng

1 hộp 7 viên

Giá: 105.000đ /1 hộp chỉ còn 95.000đ/1 hộp (đã bao gồm VAT và vận chuyển)

Gạch ốp tường Hoàn Mỹ - Perfetto mã 631
Gạch ốp tường Hoàn Mỹ – Perfetto mã 631
Gạch ốp tường Hoàn Mỹ - Perfetto mã 632
Gạch ốp tường Hoàn Mỹ – Perfetto mã 632

Gạch ốp tường Hoàn Mỹ – Perfetto mã 631 và 632

Men bóng

1 hộp 7 viên

Giá: 105.000đ /1 hộp chỉ còn 95.000đ/1 hộp (đã bao gồm VAT và vận chuyển)

Gạch ốp tường Hoàn Mỹ - Perfetto mã 633
Gạch ốp tường Hoàn Mỹ – Perfetto mã 633
Gạch ốp tường Hoàn Mỹ - Perfetto mã 634
Gạch ốp tường Hoàn Mỹ – Perfetto mã 634

Gạch ốp tường Hoàn Mỹ – Perfetto mã 633 và 634

Men bóng

1 hộp 7 viên

Giá: 105.000đ /1 hộp chỉ còn 95.000đ/1 hộp (đã bao gồm VAT và vận chuyển)

Các quý khách vui lòng click vào ảnh hoặc tên của sản phẩm để xem thêm chi tiết và giá của sản phẩm!

  • Thông tin thêm:

 Mỗi chủng loại gạch thường có tính năng, công dụng khác nhau. Gạch ốp tường cần mỏng,nhẹ để giảm lực bóc tách. Gạch lát đường đi,sân vườn,hành lang cần độ cứng đủ sức chịu áp lực và sự ma sát. Gạch lát sàn nội thất thì độ cứng thấp hơn. Gạch lát các tầng trên không cần độ cứng cao bằng gạch lát ở  các tầng trệt. Nhà bếp, phòng tắm cần loại gạch ốp lát có độ chống thấm cao.

 Gạch len ,gạch viền vừa có công dụng trang trí và chống nước ứ đọng.Cùng một loại gạch có nhiều kích cỡ, với măt bằng nhỏ hẹp chỉ nên dùng gạch có kích cỡ nhỏ – 20×20 hoặc 30×30, với mặt bằng rộng lớn nên dùng gạch cỡ lớn – 40×40;60×60;80×80 thậm chí 120×120.

 Chất lượng gạch thường được đánh giá qua thương hiệu và những mã số ghi trên bao bì như: ISO –( tiêu chuẩn chất lượng quốc tế ); loại: ( A,B,C- loại A là sản phẩm tốt nhất của thương hiệu đó). Gạch xấu nhìn chính diện có thể thấy bề mặt có vết rỗ, hoa văn không sắc sảo, màu sắc đậm nhạt không đồng đều, nhìn nghiêng thấy bên dày bên mỏng,cong vênh. Lật mặt sau nếu không thấy nhãn mác của nhà sản xuất thì khả năng là hàng giả, hàng nhái hoặc hàng thứ phẩm, không vượt qua được khâu kiểm định chất lượng KCS của chính nhà sản xuất.

 Gạch xấu thường bị giảm các thành phần cấu tạo, giảm thời gian và nhiệt độ nung trong lò. Do đó gạch xấu mềm và dễ cắt trong khi gạch tốt thì cứng hơn nên đường cắt chậm hơn khi máy cắt thao tác trên cùng một loại gạch. Trên cùng một mặt bằng cần ốp lát, nên chọn những thùng gạch có cùng  mã lô ( tức série- đợt sản xuất) để hạn chế những sai biệt về kích cỡ, màu sắc.

….Xem thêm thông tin tại đây