Gạch Ốp Trang Trí

Các mẫu gạch ốp trang trí

– Men sần:

 Gạch thẻ PRIME mã 607 + Có vân nổi: PRIME 651, PRIME 652, PRIME 654

  + Không vân nổi:  PRIME 603, PRIME 605, PRIME 607, PRIME 655