Gạch lát nền kích thước 80 x 80 cm

 

Sản phẩm gạch lát nền 80 x 80 cm màu tối:

Gạch lát nền 80 x 80 cm PRIME mã 8834

Gạch lát nền PRIME mã 8834
Men bóng, digit
1 hộp 3 viên
Giá: 370.000đ/ m2 chỉ còn 340.000đ/m2
(đã bao gồm VAT và vận chuyển)

Gạch lát nền PRIME 80 x 80 cm mã 8832

Gạch lát nền PRIME mã 8832
Men bóng, digit
1 hộp 3 viên
Giá: 330.000đ/ m2 chỉ còn 300.000đ/m2
(đã bao gồm VAT và vận chuyển)

Gạch lát nền PRIME 80 x 80 cm mã 8844

Gạch lát nền PRIME mã 8844
Men bóng, digit
1 hộp 3 viên
Giá: 300.000đ/ m2 chỉ còn 270.000đ/m2
(đã bao gồm VAT và vận chuyển)

Gạch lát nền PRIME mã 12872

Gạch lát nền PRIME mã 12872
Men bóng, digit
1 hộp 3 viên
Giá: 330.000đ/ m2 chỉ còn 300.000đ/m2
(đã bao gồm VAT và vận chuyển)

Gạch lát nền Hoàn Mỹ mã 1822

Gạch lát nền Hoàn Mỹ mã 1822
Men bóng, digit
1 hộp 3 viên
Giá: 365.000đ/ m2 chỉ còn 339.000đ/m2
(đã bao gồm VAT và vận chuyển)

Gạch lát nền PRIME mã 8893

Gạch lát nền PRIME mã 8893 – màu đen
Men bóng, digit
1 hộp 3 viên
Giá: 330.000đ/ m2 chỉ còn 300.000đ/m2
(đã bao gồm VAT và vận chuyển)

Gạch lát nền PRIME mã 8881

Gạch lát nền PRIME mã 8881
Men bóng, digit
1 hộp 3 viên
Giá: 330.000đ/ m2 chỉ còn 300.000đ/m2
(đã bao gồm VAT và vận chuyển)

Gạch lát nền PRIME mã 8885

Gạch lát nền PRIME mã 8885
Men bóng, digit
1 hộp 3 viên
Giá: 330.000đ/ m2 chỉ còn 300.000đ/m2
(đã bao gồm VAT và vận chuyển)

Gạch lát nền PRIME mã 8901

Gạch lát nền PRIME mã 8901
Men khô, digit
1 hộp 3 viên
Giá: 330.000đ/ m2 chỉ còn 300.000đ/m2
(đã bao gồm VAT và vận chuyển)

 

Sản phẩm gạch lát nền 80 x 80 cm màu xám, ghi:

Gạch lát nền Hoàn Mỹ mã 1803 (CASINO)

Gạch lát nền Hoàn Mỹ mã 1803
Men bóng, digit
1 hộp 3 viên
Giá: 310.000đ/m2 chỉ còn 280.000đ/m2
(đã bao gồm VAT và vận chuyển)

Gạch lát nền Hoàn Mỹ mã 1825

Gạch lát nền Hoàn Mỹ mã 1825
Men bóng, digit
1 hộp 3 viên
Giá: 335.000đ/m2 chỉ còn 309.000đ/m2
(đã bao gồm VAT và vận chuyển)

Gạch lát nền Hoàn Mỹ mã 1806

Gạch lát nền Hoàn Mỹ mã 1806
Men bóng, digit
1 hộp 3 viên
Giá: 310.000đ/m2 chỉ còn 280.000đ/m2
(đã bao gồm VAT và vận chuyển)

Gạch lát nền Hoàn Mỹ mã 1810

Gạch lát nền Hoàn Mỹ mã 1810
Men bóng, digit
1 hộp 3 viên
Giá: 310.000đ/m2 chỉ còn 280.000đ/m2
(đã bao gồm VAT và vận chuyển)

Gạch lát nền PRIME mã 8903

Gạch lát nền PRIME mã 8903
Men khô, digit
1 hộp 3 viên
Giá: 330.000đ/ m2 chỉ còn 300.000đ/m2
(đã bao gồm VAT và vận chuyển)

 

Sản phẩm gạch lát nền 80 x 80 cm màu sáng, trắng:

Gạch lát nền PRIME mã 8803

Gạch lát nền PRIME mã 8803
Men bóng, digit
1 hộp 3 viên
Giá: 330.000đ/m2 chỉ còn 300.000đ/m2 
(đã bao gồm VAT và vận chuyển)

Gạch lát nền PRIME mã 8892

Gạch lát nền PRIME mã 8892
Men bóng, digit
1 hộp 3 viên
Giá: 330.000đ/m2 chỉ còn 300.000đ/m2 
(đã bao gồm VAT và vận chuyển)

Gạch lát nền Hoàn Mỹ mã 1823

Gạch lát nền Hoàn Mỹ mã 1823
Men bóng, digit
1 hộp 3 viên
Giá: 310.000đ/m2 chỉ còn 280.000đ/m2
(đã bao gồm VAT và vận chuyển)

Gạch lát nền Hoàn Mỹ mã 1813

Gạch lát nền Hoàn Mỹ mã 1813
Men bóng, digit
1 hộp 3 viên
Giá: 310.000đ/m2 chỉ còn 280.000đ/m2
(đã bao gồm VAT và vận chuyển)

anh stop

Sản phẩm gạch lát nền 80 x 80 cm vân gỗ:

Gạch lát nền PRIME mã 8822

Gạch lát nền PRIME mã 8822
Men bóng, digit
1 hộp 3 viên
Giá: 330.000đ/m2 chỉ còn 300.000đ/m2
(đã bao gồm VAT và vận chuyển)

Gạch lát nền Hoàn Mỹ mã 1809

Gạch lát nền Hoàn Mỹ mã 1809
Men bóng, digit
1 hộp 3 viên
Giá: 310.000đ/m2 chỉ còn 280.000đ/m2 
(đã bao gồm VAT và vận chuyển)

anh stop

Sản phẩm gạch lát nền 80 x 80 cm vân đá vàng:

Gạch lát nền PRIME mã 8877

Gạch lát nền PRIME mã 8877
Men bóng, digit
1 hộp 3 viên
Giá: 330.000đ/ m2 chỉ còn 300.000đ/m2
(đã bao gồm VAT và vận chuyển)

Gạch lát nền PRIME mã 8900

Gạch lát nền PRIME mã 8900
Men khô, digit
1 hộp 3 viên
Giá: 330.000đ/ m2 chỉ còn 300.000đ/m2
(đã bao gồm VAT và vận chuyển)

Gạch lát nền Hoàn Mỹ - Perfetto mã 1821

Gạch lát nền Hoàn Mỹ mã 1821
Men bóng, digit
1 hộp 3 viên
Giá: 300.000đ/m2 chỉ còn 250.000đ/m2
(đã bao gồm VAT và vận chuyển)

Gạch lát nền PRIME mã 8859

Gạch lát nền PRIME mã 8859
Men bóng, digit
1 hộp 3 viên
Giá: 330.000đ/ m2 chỉ còn 300.000đ/m2
(đã bao gồm VAT và vận chuyển)

Gạch lát nền PRIME 80 x 80 cm mã 8836

Gạch lát nền PRIME mã 8836
Men bóng, digit
1 hộp 3 viên
Giá: 330.000đ/m2 chỉ còn 300.000đ/m2
(đã bao gồm VAT và vận chuyển)

Gạch lát nền PRIME mã 8801

Gạch lát nền PRIME mã 8801
Men bóng, digit
1 hộp 3 viên
Giá: 330.000đ/m2 chỉ còn 300.000đ/m2
(đã bao gồm VAT và vận chuyển)

Gạch lát nền PRIME mã 8805

Gạch lát nền PRIME mã 8805
Men bóng, digit
1 hộp 3 viên
Giá: 330.000đ/m2 chỉ còn 300.000đ/m2 
(đã bao gồm VAT và vận chuyển)

Gạch lát nền PRIME mã 8806

Gạch lát nền PRIME mã 8806
Men bóng, digit
1 hộp 3 viên
Giá: 330.000đ/m2 chỉ còn 300.000đ/m2 
(đã bao gồm VAT và vận chuyển)

Gạch lát nền Hoàn Mỹ mã 1801 (KING)

Gạch lát nền Hoàn Mỹ mã 1801
Men bóng, digit
1 hộp 3 viên
Giá: 310.000đ/m2 chỉ còn 280.000đ/m2
(đã bao gồm VAT và vận chuyển)

Gạch lát nền Hoàn Mỹ mã 1802 (QUEEN)

Gạch lát nền Hoàn Mỹ mã 1802
Men bóng, digit
1 hộp 3 viên
Giá: 310.000đ/m2 chỉ còn 280.000đ/m2
(đã bao gồm VAT và vận chuyển)

Gạch lát nền Hoàn Mỹ mã 1814

Gạch lát nền Hoàn Mỹ mã 1814
Men bóng, digit
1 hộp 3 viên
Giá: 310.000đ/m2 chỉ còn 280.000đ/m2
(đã bao gồm VAT và vận chuyển)

 

Gạch lát nền Hoàn Mỹ mã 1824

Gạch lát nền Hoàn Mỹ mã 1824
Men bóng, digit
1 hộp 3 viên
Giá: 335.000đ/m2 chỉ còn 309.000đ/m2
(đã bao gồm VAT và vận chuyển)

Gạch lát nền PRIME 80 x 80 cm mã 8815

Gạch lát nền PRIME mã 8815
Men bóng, digit
1 hộp 3 viên
Giá: 330.000đ/m2 chỉ còn 300.000đ/m2
(đã bao gồm VAT và vận chuyển)

anh stop

Sản phẩm gạch lát nền 80 x 80 cm vân đá xanh:

Gạch lát nền PRIME mã 8804

Gạch lát nền PRIME mã 8804
Men bóng, digit
1 hộp 3 viên
Giá: 330.000đ/m2 chỉ còn 300.000đ/m2 
(đã bao gồm VAT và vận chuyển)

Gạch lát nền Hoàn Mỹ mã 1804

Gạch lát nền Hoàn Mỹ mã 1804
Men bóng, digit
1 hộp 3 viên
Giá: 310.000đ/m2 chỉ còn 280.000đ/m2 
(đã bao gồm VAT và vận chuyển)

Gạch lát nền Hoàn Mỹ mã 1811

Gạch lát nền Hoàn Mỹ mã 1811
Men bóng, digit
1 hộp 3 viên
Giá: 310.000đ/m2 chỉ còn 280.000đ/m2
(đã bao gồm VAT và vận chuyển)

Gạch lát nền PRIME mã 8880

Gạch lát nền PRIME mã 8880
Men bóng, digit
1 hộp 3 viên
Giá: 330.000đ/m2 chỉ còn 300.000đ/m2 
(đã bao gồm VAT và vận chuyển)

 

aaaaaa