Gạch lát nền kích thước 60 x 60 cm

Gạch lát nền 60 x 60 cm tối màu:

Gạch lát nền PRIME mã 9784
Gạch lát nền PRIME mã 9784
Men bóng, digit
1 hộp 4 viên
Giá: 235.000đ/m2 chỉ còn 200.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)
Gạch lát nền Hoàn Mỹ mã 1534
Gạch lát nền Hoàn Mỹ mã 1534
Men bóng, digit, mài cạnh
1 hộp 4 viên
Giá: 215.000đ/m2 chỉ còn 192.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)

Gạch lát nền PRIME mã 9800
Gạch lát nền PRIME mã 9800
Men bóng, digit
1 hộp 4 viên
Giá: 220.000đ/m2 chỉ còn 200.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển) 
Gạch lát nền PRIME mã 12023
Gạch lát nền PRIME mã 12023
Men bóng, digit
1 hộp 4 viên
Giá: 220.000đ/m2 chỉ còn 200.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)

Gạch lát nền Hoàn Mỹ - Perfetto mã 6020
Gạch lát nền Hoàn Mỹ – Perfetto mã 6020
Men bóng, digit, mài cạnh, màu đen
1 hộp 4 viên
Giá: 235.000đ/m2 chỉ còn 215.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)

anh stop

Gạch lát nền 60 x 60 cm màu sáng, trắng:

Gạch lát nền PRIME mã 9665
Gạch lát nền PRIME mã 9665
Men bóng, digit
1 hộp 4 viên
Giá: 205.000đ/m2 chỉ còn 180.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)
Gạch lát nền PRIME mã 2666
Gạch lát nền PRIME mã 2666
Men bóng, digit
1 hộp 4 viên
Giá: 205.000đ/m2 chỉ còn 195.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển) 

Gạch lát nền PRIME mã 9671
Gạch lát nền PRIME mã 9671
Men bóng, digit
1 hộp 4 viên
Giá: 205.000đ/m2 chỉ còn 180.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)
Gạch lát nền PRIME mã 9743
Gạch lát nền PRIME mã 9743
Men bóng, digit
1 hộp 4 viên
Giá: 220.000đ/m2 chỉ còn 200.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển) 

Gạch lát nền PRIME mã 9776
Gạch lát nền PRIME mã 9776
Men bóng, digit
1 hộp 4 viên
Giá: 220.000đ/m2 chỉ còn 190.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển) 
Gạch lát nền Hoàn Mỹ mã 1508
Gạch lát nền Hoàn Mỹ mã 1508
Men bóng, digit, mài cạnh
1 hộp 4 viên
Giá: 215.000đ/m2 chỉ còn 192.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)

Gạch lát nền Hoàn Mỹ mã 6003
Gạch lát nền Hoàn Mỹ mã 6003
Men khô, digit, mài cạnh
1 hộp 4 viên
Giá: 185.000đ/m2 chỉ còn 176.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)

anh stop

Gạch lát nền 60 x 60 cm vân đá vàng:

Gạch lát nền PRIME mã 8232
Gạch lát nền PRIME mã 8232
Men khô, digit
1 hộp 4 viên
Giá: 290.000đ/m2 chỉ còn 250.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)
Gạch lát nền PRIME mã 8233
Gạch lát nền PRIME mã 8233
Men khô, digit
1 hộp 4 viên
Giá: 290.000đ/m2 chỉ còn 250.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)

Gạch lát nền PRIME mã 8234
Gạch lát nền PRIME mã 8234
Men khô, digit
1 hộp 4 viên
Giá: 290.000đ/m2 chỉ còn 250.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)
Gạch lát nền PRIME mã 9853
Gạch lát nền PRIME mã 9853
Men bóng, digit
1 hộp 4 viên
Giá: 215.000đ/m2 chỉ còn 195.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)

Gạch lát nền men bóng vân đá vàng PRIME mã 9897
Gạch lát nền PRIME mã 9897
Men bóng, digit
1 hộp 4 viên
Giá: 220.000đ/m2 chỉ còn 200.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)
Gạch lát nền PRIME mã 9874
Gạch lát nền PRIME mã 9874
Men bóng, digit
1 hộp 4 viên
Giá: 205.000đ/m2 chỉ còn 180.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)

Gạch lát nền PRIME mã 2632
Gạch lát nền PRIME mã 2632
Men bóng, digit
1 hộp 4 viên
Giá: 190.000đ/m2 chỉ còn 182.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)
Gạch lát nền PRIME mã 2661
Gạch lát nền PRIME mã 2661
Men bóng, digit
1 hộp 4 viên
Giá: 205.000đ/m2 chỉ còn 195.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển) 

Gạch lát nền PRIME mã 2667
Gạch lát nền PRIME mã 2667
Men bóng, digit
1 hộp 4 viên
Giá: 205.000đ/m2 chỉ còn 195.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)
Gạch lát nền PRIME mã 8603
Gạch lát nền PRIME mã 8603
Men bóng, digit, mài cạnh
1 hộp 4 viên
Giá: 235.000đ/m2 chỉ còn 200.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)

Gạch lát nền PRIME mã 9736
Gạch lát nền PRIME mã 9736
Men bóng, digit
1 hộp 4 viên
Giá: 225.000đ/m2 chỉ còn 195.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)
Gạch lát nền PRIME mã 9746
Gạch lát nền PRIME mã 9746
Men bóng, digit
1 hộp 4 viên
Giá: 220.000đ/m2 chỉ còn 190.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển) 

Gạch lát nền PRIME mã 9775
Gạch lát nền PRIME mã 9775
Men bóng, digit
1 hộp 4 viên
Giá: 220.000đ/m2 chỉ còn 200.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển) 
Gạch lát nền PRIME mã 9802
Gạch lát nền PRIME mã 9802
Men bóng, digit
1 hộp 4 viên
Giá: 235.000đ/m2 chỉ còn 200.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)

Gạch lát nền PRIME mã 9810
Gạch lát nền PRIME mã 9810
Men bóng, digit
1 hộp 4 viên
Giá: 220.000đ/m2 chỉ còn 200.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)
Gạch lát nền PRIME mã 9842
Gạch lát nền PRIME mã 9842
Men bóng, digit
1 hộp 4 viên
Giá: 220.000đ/m2 chỉ còn 200.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)

Gạch lát nền PRIME mã 9856
Gạch lát nền PRIME mã 9856
Men bóng, digit
1 hộp 4 viên
Giá: 250.000đ/m2 chỉ còn 190.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)
Gạch lát nền Hoàn Mỹ mã 1504
Gạch lát nền Hoàn Mỹ mã 1504
Men bóng, digit, mài cạnh
1 hộp 4 viên
Giá: 215.000đ/m2 chỉ còn 192.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)

Gạch lát nền Hoàn Mỹ mã 1505
Gạch lát nền Hoàn Mỹ mã 1505
Men bóng, digit, mài cạnh
1 hộp 4 viên
Giá: 215.000đ/m2 chỉ còn 192.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)
Gạch lát nền Hoàn Mỹ mã 1506
Gạch lát nền Hoàn Mỹ mã 1506
Men bóng, digit, mài cạnh
1 hộp 4 viên
Giá: 215.000đ/m2 chỉ còn 192.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)

Gạch lát nền Hoàn Mỹ mã 1509
Gạch lát nền Hoàn Mỹ mã 1509
Men bóng, digit, mài cạnh
1 hộp 4 viên
Giá: 215.000đ/m2 chỉ còn 192.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)
Gạch lát nền Hoàn Mỹ mã 1510
Gạch lát nền Hoàn Mỹ mã 1510
Men bóng, digit, mài cạnh
1 hộp 4 viên
Giá: 215.000đ/m2 chỉ còn 192.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)

Gạch lát nền 60 x 60 Hoàn Mỹ mã 1519
Gạch lát nền Hoàn Mỹ mã 1519
Men bóng, digit, mài cạnh
1 hộp 4 viên
Giá: 215.000đ/m2 chỉ còn 192.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)
Gạch lát nền 60 x 60 Hoàn Mỹ mã 1520
Gạch lát nền Hoàn Mỹ mã 1520
Men bóng, digit, mài cạnh
1 hộp 4 viên
Giá: 215.000đ/m2 chỉ còn 192.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)

Gạch lát nền 60 x 60 Hoàn Mỹ mã 1521
Gạch lát nền Hoàn Mỹ mã 1521
Men bóng, digit, mài cạnh
1 hộp 4 viên
Giá: 215.000đ/m2 chỉ còn 192.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)
Gạch lát nền 60 x 60 Hoàn Mỹ mã 1523
Gạch lát nền Hoàn Mỹ mã 1523
Men bóng, digit, mài cạnh
1 hộp 4 viên
Giá: 225.000đ/m2 chỉ còn 195.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)

Gạch lát nền Hoàn Mỹ mã 1528
Gạch lát nền Hoàn Mỹ mã 1528
Men khô, digit, mài cạnh
1 hộp 4 viên
Giá: 190.000đ/m2 chỉ còn 175.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)
Gạch lát nền Hoàn Mỹ mã 6005
Gạch lát nền Hoàn Mỹ mã 6005
Men khô, digit, mài cạnh
1 hộp 4 viên
Giá: 190.000đ/m2 chỉ còn 182.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)


anh stop

Gạch lát nền 60 x 60 cm vân đá xanh:

Gạch lát nền PRIME mã 2633
Gạch lát nền PRIME mã 2633
Men bóng, digit
1 hộp 4 viên
Giá: 185.000đ/m2 chỉ còn 176.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)
Gạch lát nền PRIME mã 9841
Gạch lát nền PRIME mã 9841
Men bóng, digit
1 hộp 4 viên
Giá: 220.000đ/m2 chỉ còn 200.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)

Gạch lát nền PRIME mã 9847
Gạch lát nền PRIME mã 9847
Men bóng, digit
1 hộp 4 viên
Giá: 220.000đ/m2 chỉ còn 200.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)
Gạch lát nền Hoàn Mỹ mã 1501
Gạch lát nền Hoàn Mỹ mã 1501
Men bóng, digit, mài cạnh
1 hộp 4 viên
Giá: 215.000đ/m2 chỉ còn 192.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)

Gạch lát nền Hoàn Mỹ mã 1502
Gạch lát nền Hoàn Mỹ mã 1502
Men bóng, digit, mài cạnh
1 hộp 4 viên
Giá: 215.000đ/m2 chỉ còn 192.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)
Gạch lát nền Hoàn Mỹ mã 1503
Gạch lát nền Hoàn Mỹ mã 1503
Men bóng, digit, mài cạnh
1 hộp 4 viên
Giá: 215.000đ/m2 chỉ còn 192.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)

Gạch lát nền Hoàn Mỹ mã 1507
Gạch lát nền Hoàn Mỹ mã 1507
Men bóng, digit, mài cạnh
1 hộp 4 viên
Giá: 215.000đ/m2 chỉ còn 192.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)
Gạch lát nền Hoàn Mỹ mã 1511
Gạch lát nền Hoàn Mỹ mã 1511
Men bóng, digit, mài cạnh
1 hộp 4 viên
Giá: 215.000đ/m2 chỉ còn 192.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)

Gạch lát nền Hoàn Mỹ mã 1514
Gạch lát nền Hoàn Mỹ mã 1514
Men bóng, digit, mài cạnh
1 hộp 4 viên
Giá: 215.000đ/m2 chỉ còn 192.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)
Gạch lát nền 60 x 60 Hoàn Mỹ mã 1517
Gạch lát nền Hoàn Mỹ mã 1517
Men bóng, digit, mài cạnh
1 hộp 4 viên
Giá: 215.000đ/m2 chỉ còn 192.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)

Gạch lát nền Hoàn Mỹ mã 1527
Gạch lát nền Hoàn Mỹ mã 1527
Men khô, digit, mài cạnh
1 hộp 4 viên
Giá: 190.000đ/m2 chỉ còn 175.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)
Gạch lát nền 60 x 60 Hoàn Mỹ mã 1529
Gạch lát nền Hoàn Mỹ mã 1529
Men bóng, digit, mài cạnh
1 hộp 4 viên
Giá: 200.000đ/m2 chỉ còn 185.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)

Gạch lat nền Hoàn Mỹ mã 6002
Gạch lát nền Hoàn Mỹ mã 6002
Men khô, digit, mài cạnh
1 hộp 4 viên
Giá: 185.000đ/m2 chỉ còn 176.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)

anh stop

Gạch lát nền 60 x 60 cm vân gỗ:

Gạch lát nền PRIME 60 x 60 cm vân gỗ mã 15607
Gạch lát nền PRIME mã 15607
Men khô, digit
1 hộp 4 viên
Giá: 280.000đ/m2 chỉ còn 260.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)
Gạch lát nền PRIME mã 9877
Gạch lát nền PRIME mã 9877
Men bóng, digit
1 hộp 4 viên
Giá: 210.000đ/m2 chỉ còn 198.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)

Gạch lát nền PRIME mã 9920
Gạch lát nền PRIME mã 9920
Men khô, digit
1 hộp 4 viên
Giá: 198.000đ/m2 chỉ còn 180.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)
Gạch lát nền PRIME mã 9875
Gạch lát nền PRIME mã 9875
Men bóng, digit
1 hộp 4 viên
Giá: 205.000đ/m2 chỉ còn 180.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)

Gạch lát nền PRIME mã 2288
Gạch lát nền PRIME mã 2388
Men khô, digit
1 hộp 4 viên
Giá: 220.000đ/m2 chỉ còn 200.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)
Gạch lát nền 60 x 60 PRIME mã 8202
Gạch lát nền PRIME mã 8202
Men khô, digit, mài cạnh
1 hộp 4 viên
Giá: 310.000đ/m2 chỉ còn 265.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển) 

Gạch lát nền PRIME mã 8203
Gạch lát nền PRIME mã 8203
Men khô, digit, mài cạnh
1 hộp 4 viên
Giá: 310.000đ/m2 chỉ còn 265.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển) 
Gạch lát nền PRIME mã 8204
Gạch lát nền PRIME mã 8204
Men khô, digit, mài cạnh
1 hộp 4 viên
Giá: 290.000đ/m2 chỉ còn 245.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)

Gạch lát nền PRIME mã 9600
Gạch lát nền PRIME mã 9600
Men bóng, xương đỏ
1 hộp 4 viên
Giá: 165.000đ/m2 chỉ còn 160.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển) 
Gạch lát nền PRIME mã 9615
Gạch lát nền PRIME mã 9615
Men bóng, xương đỏ
1 hộp 4 viên
Giá: 165.000đ/m2 chỉ còn 160.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển) 

Gạch lát nền PRIME mã 9749
Gạch lát nền PRIME mã 9749
Men bóng, digit
1 hộp 4 viên
Giá: 220.000đ/m2 chỉ còn 200.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)
Gạch lát nền PRIME mã 9788
Gạch lát nền PRIME mã 9788
Men bóng, digit
1 hộp 4 viên
Giá: 220.000đ/m2 chỉ còn 190.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)

Gạch lát nền PRIME mã 9852
Gạch lát nền PRIME mã 9852
Men bóng, digit
1 hộp 4 viên
Giá: 230.000đ/m2 chỉ còn 205.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)
Gạch lát nền Hoàn Mỹ mã 1518
Gạch lát nền Hoàn Mỹ mã 1518
Men bóng, digit, mài cạnh
1 hộp 4 viên
Giá: 225.000đ/m2 chỉ còn 205.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)

Gạch lát nền Hoàn Mỹ mã 1525
Gạch lát nền Hoàn Mỹ mã 1525
Men khô, digit, mài cạnh
1 hộp 4 viên
Giá: 190.000đ/m2 chỉ còn 175.000đ/m2 (đã bao gồm VAT và vận chuyển)

anh stop