Gạch lát nền PRIME, Hoàn Mỹ kích thước 30 x 30 cm

Gạch lát nền 30 x 30 cm giả sỏi:

Gạch lát nền PRIME mã 9120
Gạch lát nền PRIME mã 9120
Sỏi, digit
1 hộp 11 viên
Giá: 215.000đ/hộp chỉ còn 195.000đ/ 1 hộp (đã bao gồm VAT và vận chuyển)
Gạch lát nền PRIME mã 9121
Gạch lát nền PRIME mã 9121
Sỏi, digit
1 hộp 11 viên
Giá: 215.000đ/hộp chỉ còn 195.000đ/ 1 hộp (đã bao gồm VAT và vận chuyển)

Gạch lát nền PRIME mã 9137
Gạch lát nền PRIME mã 9137
Sỏi, ceramic
1 hộp 11 viên
Giá: 120.000đ/hộp chỉ còn 110.000đ/ 1 hộp (đã bao gồm VAT và vận chuyển)

anh stop

Gạch lát nền 30 x 30 cm kẻ ô, caro:

Gạch lát nền Hoàn Mỹ mã 114
Gạch lát nền Hoàn Mỹ mã 114
Men khô, mài cạnh
1 hộp 11 viên
Giá: 165.000đ/ hộp chỉ còn 155.000đ/hộp (đã bao gồm VAT và vận chuyển)
Gạch lát nền PRIME mã 8526
Gạch lát nền PRIME mã 8526
Men khô, digit
1 hộp 11 viên
Giá: 165.000đ/ hộp chỉ còn 155.000đ/hộp (đã bao gồm VAT và vận chuyển)

Gạch lát nền PRIME mã 9153
Gạch lát nền PRIME mã 9153
Men khô, digit
1 hộp 11 viên
Giá: 175.000đ/ hộp chỉ còn 170.000đ/hộp (đã bao gồm VAT và vận chuyển)
Gạch lát nền PRIME mã 9154
Gạch lát nền PRIME mã 9154
Men khô, digit
1 hộp 11 viên
Giá: 175.000đ/ hộp chỉ còn 170.000đ/hộp (đã bao gồm VAT và vận chuyển)

Gạch lát nền PRIME mã 9155
Gạch lát nền PRIME mã 9155
Men khô, digit
1 hộp 11 viên
Giá: 175.000đ/ hộp chỉ còn 170.000đ/hộp (đã bao gồm VAT và vận chuyển)
Gạch lát nền PRIME mã 682
Gạch lát nền PRIME mã 682
Men bóng, mài cạnh
1 hộp 11 viên
Giá: 105.000đ/ hộp chỉ còn 95.000đ/hộp (đã bao gồm VAT và vận chuyển)

Gạch lát nền Hoàn Mỹ mã 104
Gạch lát nền Hoàn Mỹ mã 104
Men khô
1 hộp 11 viên
Giá: 90.000đ/ hộp chỉ còn 85.000đ/hộp (đã bao gồm VAT và vận chuyển)
Gạch lát nền Hoàn Mỹ - Perfetto mã 136
Gạch lát nền Hoàn Mỹ – Perfetto mã 136
Men khô, mài cạnh
1 hộp 11 viên
Giá: 165.000đ/ hộp chỉ còn 155.000đ/hộp (đã bao gồm VAT và vận chuyển)

anh stop

Gạch lát nền 30 x 30 cm kẻ xước, kẻ thẳng:

Gạch lát nền PRIME mã 7366
Gạch lát nền PRIME mã 7366
Men khô, digit
1 hộp 11 viên
Giá: 165.000đ/ hộp chỉ còn 155.000đ/hộp (đã bao gồm VAT và vận chuyển)
Gạch lát nền PRIME mã 8528
Gạch lát nền PRIME mã 8528
Men khô, digit
1 hộp 11 viên
Giá: 165.000đ/ hộp chỉ còn 155.000đ/hộp (đã bao gồm VAT và vận chuyển)

Gạch lát nền PRIME mã 8541
Gạch lát nền PRIME mã 8541
Men khô, digit
1 hộp 11 viên
Giá: 165.000đ/ hộp chỉ còn 155.000đ/hộp (đã bao gồm VAT và vận chuyển)
Gạch lát nền PRIME mã 9390 Men khô, digit 1 hộp 11 viên Giá: 165.000đ/ 1 hộp (đã bao gồm VAT và vận chuyển)
Gạch lát nền PRIME mã 9390
Men khô, digit
1 hộp 11 viên
Giá: 165.000đ/ hộp chỉ còn 155.000đ/hộp (đã bao gồm VAT và vận chuyển)

Gạch lát nền PRIME mã 9322
Gạch lát nền PRIME mã 9322
Men khô, digit
1 hộp 11 viên
Giá: 165.000đ/ hộp chỉ còn 155.000đ/hộp (đã bao gồm VAT và vận chuyển)
Gạch lát nền PRIME mã 8512
Gạch lát nền PRIME mã 8512
Men khô, digit
1 hộp 11 viên
Giá: 180.000đ/ hộp chỉ còn 165.000đ/hộp (đã bao gồm VAT và vận chuyển)

Gạch lát nền Hoàn Mỹ - Perfetto mã 124
Gạch lát nền Hoàn Mỹ – Perfetto mã 124
Men khô, mài cạnh
1 hộp 11 viên
Giá: 165.000đ/ hộp chỉ còn 155.000đ/hộp (đã bao gồm VAT và vận chuyển)

anh stop

Gạch lát nền 30 x 30 cm vân đá:

Gạch lát nền PRIME mã 7363 Men khô, digit 1 hộp 11 viên Giá: 165.000đ/ 1 hộp (đã bao gồm VAT và vận chuyển)
Gạch lát nền PRIME mã 7363
Men khô, digit
1 hộp 11 viên
Giá: 165.000đ/ hộp chỉ còn 155.000đ/hộp (đã bao gồm VAT và vận chuyển)
Gạch lát nền PRIME mã 7364 Men khô, digit 1 hộp 11 viên Giá: 165.000đ/ 1 hộp (đã bao gồm VAT và vận chuyển)
Gạch lát nền PRIME mã 7364
Men khô, digit
1 hộp 11 viên
Giá: 165.000đ/ hộp chỉ còn 155.000đ/hộp (đã bao gồm VAT và vận chuyển)

Gạch lát nền PRIME mã 9394
Gạch lát nền PRIME mã 9394
Men khô, digit
1 hộp 11 viên
Giá: 165.000đ/ hộp chỉ còn 155.000đ/hộp (đã bao gồm VAT và vận chuyển)
Gạch lát nền PRIME mã 9399
Gạch lát nền PRIME mã 9399
Men khô, digit
1 hộp 11 viên
Giá: 165.000đ/ hộp chỉ còn 155.000đ/hộp (đã bao gồm VAT và vận chuyển)

Gạch lát nền PRIME mã 8538
Gạch lát nền PRIME mã 8538
Men khô, digit
1 hộp 11 viên
Giá: 165.000đ/ hộp chỉ còn 155.000đ/hộp (đã bao gồm VAT và vận chuyển)
Gạch lát nền PRIME mã 9387
Gạch lát nền PRIME mã 9387
Men khô, digit
1 hộp 11 viên
Giá: 165.000đ/ hộp chỉ còn 155.000đ/hộp (đã bao gồm VAT và vận chuyển)

Gạch lát nền PRIME mã 8311
Gạch lát nền PRIME mã 8311
Men khô, evolution
1 hộp 11 viên
Giá: 230.000đ/ hộp chỉ còn 220.000đ/hộp (đã bao gồm VAT và vận chuyển)
Gạch lát nền PRIME mã 8312
Gạch lát nền PRIME mã 8312
Men khô, evolution
1 hộp 11 viên
Giá: 230.000đ/hộp chỉ còn 185.000đ/hộp (đã bao gồm VAT và vận chuyển)

Gạch lát nền PRIME mã 8313
Gạch lát nền PRIME mã 8313
Men khô, evolution
1 hộp 11 viên
Giá: 195.000đ/hộp chỉ còn 190.000đ/hộp (đã bao gồm VAT và vận chuyển)
Gạch lát nền PRIME mã 9314
Gạch lát nền PRIME mã 9314
Men khô, digit
1 hộp 11 viên
Giá: 165.000đ/ hộp chỉ còn 155.000đ/hộp (đã bao gồm VAT và vận chuyển)

Gạch lát nền PRIME mã 9315
Gạch lát nền PRIME mã 9315
Men khô, digit
1 hộp 11 viên
Giá: 165.000đ/ hộp chỉ còn 155.000đ/hộp (đã bao gồm VAT và vận chuyển)
Gạch lát nền PRIME mã 9318
Gạch lát nền PRIME mã 9318
Men khô, digit
1 hộp 11 viên
Giá: 165.000đ/ hộp chỉ còn 155.000đ/hộp (đã bao gồm VAT và vận chuyển)

Gạch lát nền PRIME mã 9323
Gạch lát nền PRIME mã 9323
Men khô, digit
1 hộp 11 viên
Giá: 165.000đ/ hộp chỉ còn 155.000đ/hộp (đã bao gồm VAT và vận chuyển)
Gạch lát nền PRIME mã 9330
Gạch lát nền PRIME mã 9330
Men khô, digit
1 hộp 11 viên
Giá: 182.000đ/ hộp chỉ còn 155.000đ/hộp (đã bao gồm VAT và vận chuyển)

Gạch lát nền PRIME mã 9344
Gạch lát nền PRIME mã 9344
Men khô, digit
1 hộp 11 viên
Giá: 165.000đ/ hộp chỉ còn 155.000đ/hộp (đã bao gồm VAT và vận chuyển)
Gạch lát nền PRIME mã 9345
Gạch lát nền PRIME mã 9345
Men khô, digit
1 hộp 11 viên
Giá: 165.000đ/ hộp chỉ còn 155.000đ/hộp (đã bao gồm VAT và vận chuyển)

Gạch lát nền PRIME mã 9346
Gạch lát nền PRIME mã 9346
Men khô, digit
1 hộp 11 viên
Giá: 165.000đ/ hộp chỉ còn 155.000đ/hộp (đã bao gồm VAT và vận chuyển)
Gạch lát nền PRIME mã 9347
Gạch lát nền PRIME mã 9347
Men khô, digit
1 hộp 11 viên
Giá: 165.000đ/ hộp chỉ còn 155.000đ/hộp (đã bao gồm VAT và vận chuyển)

Gạch lát nền PRIME mã 9351
Gạch lát nền PRIME mã 9351
Men khô, digit
1 hộp 11 viên
Giá: 165.000đ/ hộp chỉ còn 155.000đ/hộp (đã bao gồm VAT và vận chuyển)
Gạch lát nền PRIME mã 9370
Gạch lát nền PRIME mã 9370
Men khô, digit
1 hộp 11 viên
Giá: 165.000đ/ hộp chỉ còn 155.000đ/hộp (đã bao gồm VAT và vận chuyển)

Gạch lát nền Hoàn Mỹ mã 110
Gạch lát nền Hoàn Mỹ mã 110
Men khô, mài cạnh
1 hộp 11 viên
Giá: 165.000đ/ hộp chỉ còn 155.000đ/hộp (đã bao gồm VAT và vận chuyển)
Gạch lát nền Hoàn Mỹ mã 113
Gạch lát nền Hoàn Mỹ mã 113
Men khô, mài cạnh
1 hộp 11 viên
Giá: 165.000đ/ hộp chỉ còn 155.000đ/hộp (đã bao gồm VAT và vận chuyển)

 Gạch lát nền Hoàn Mỹ mã 169
Gạch lát nền Hoàn Mỹ mã 169
Men khô, mài cạnh
1 hộp 11 viên
Giá: 165.000đ/ hộp chỉ còn 155.000đ/hộp (đã bao gồm VAT và vận chuyển)
Gạch lát nền PRIME mã 2388
Gạch lát nền PRIME mã 2388
Men khô, digit
1 hộp 11 viên
Giá: 165.000đ/ hộp chỉ còn 150.000đ/hộp (đã bao gồm VAT và vận chuyển)

Gạch lát nền PRIME mã 8515
Gạch lát nền PRIME mã 8515
Men khô, digit
1 hộp 11 viên
Giá: 210.000đ/ hộp chỉ còn 190.000đ/hộp (đã bao gồm VAT và vận chuyển)
Gạch lát nền Hoàn Mỹ - Perfetto mã 126
Gạch lát nền Hoàn Mỹ – Perfetto mã 126
Men khô, mài cạnh
1 hộp 11 viên
Giá: 165.000đ/ hộp chỉ còn 155.000đ/hộp (đã bao gồm VAT và vận chuyển)

Gạch lát nền Hoàn Mỹ - Perfetto mã 165
Gạch lát nền Hoàn Mỹ – Perfetto mã 165
Men khô, mài cạnh
1 hộp 11 viên
Giá: 165.000đ/ hộp chỉ còn 155.000đ/hộp (đã bao gồm VAT và vận chuyển)

anh stop

  • Thông tin thêm:

 Khi ốp lát cũng cần lưu ý đến tỷ lệ, phải hài hòa với không gian và diện tích. Với những không gian nhỏ như phòng vệ sinh, không nên chọn những vật liệu có kích thước quá lớn. Vật liệu có kích thước lớn gây cảm giác không thuận về thị giác mà còn khiến phải cắt nhiều gạch, gây mất thẩm mỹ. Với những diện lớn thì không nên dùng gạch – đá có kích thước nhỏ, gây nát bề mặt và khó làm phẳng do có quá nhiều mạch.

 Mỗi loại vật liệu có những đặc tính, cấu trúc khác nhau. Hiểu và khai thác đúng những đặc tính đó sẽ làm những khu vực ốp lát có chất lượng và thẩm mỹ. Vì vậy, cần khai thác những ưu điểm, tránh được nhược điểm của mỗi loại vật liệu. Ví dụ, đá granite có tính đồng chất cao, kết cấu chắc, không có thớ nên ưu tiên sử dụng chỗ nền, sàn, mặt thao tác dễ va đập, chịu lực như bệ cửa, mặt bếp… Các loại đá có vân thớ, dễ nứt vỡ chỉ nên ốp tường, không nên lát sàn. Gỗ không nên lát ở sàn tầng trệt và các khu vực có nguy cơ ngấm nước… Các khu vực ngoài trời phải sử dụng những loại vật liệu bền trước tác động môi trường hơn là ở trong nhà…
 Phù hợp phong thuỷ và tâm lý của chủ nhà là nguyên tắc khá linh hoạt và đòi hỏi kiến trúc sư phải có kiến thức tổng hợp, ngoài các kiến thức mang tính kỹ thuật. Mỗi loại vật liệu có một ảnh hưởng nhất định tới không gian và tâm lý con người. Chọn vật liệu phù hợp dẫu theo nguyên tắc nào cũng vẫn phải hướng tới sự thoải mái cho người sử dụng. Không phải ngẫu nhiên mà gỗ luôn là ưu tiên số một cho vật liệu sàn nhà ở, bởi gỗ (thuộc hành mộc) có tính dương so với các loại vật liệu gạch đá (thuộc hành thổ) khác. Gỗ cho cảm giác ôn hoà, ấm áp, rất phù hợp với nhà ở. Cũng tương tự, trong nội thất không nên sử dụng quá nhiều đá, vì đá cho cảm giác lạnh lẽo.
 
….Xem thêm thông tin tại đây