Gạch lát nền

Các mẫu gạch lát nền

– Men khô:

 Gạch lát nền PRIME mã 2388 + Vân gỗ: PRIME 2388

  + Vân đá: PRIME 9730, PRIME 9731, PRIME 9732, PRIME 9733, PRIME 9734

– Men bóng:

  + Vân gỗ: PRIME 9600, PRIME 9788, PRIME 9749

  + Vân đá: Hoàn Mỹ 1300, Hoàn Mỹ 1301, Hoàn Mỹ 1501, Hoàn Mỹ 1502, Hoàn Mỹ 1503, Hoàn Mỹ 1504, Hoàn Mỹ 1505, Hoàn Mỹ 1506, Hoàn Mỹ 1507, Hoàn Mỹ 1508PRIME 2661, PRIME 2662, PRIME 9614PRIME 9615, PRIME 9626, PRIME 9627,  PRIME 9746, PRIME 9775, PRIME 9776.

  + Vân khác: PRIME 2666, PRIME 2667, PRIME 9743 ,

 

– Men khô:

Gạch lát nền PRIME mã 661  + Vân gỗ: PRIME 952, PRIME 979, PRIME 980

  + Vân khác: PRIME 975

– Men bóng:

  + Vân gỗ: PRIME 018, PRIME 019, PRIME 086, PRIME 661, PRIME 662, Hoàn Mỹ 801, Hoàn Mỹ 802, Hoàn Mỹ 813

  + Vân đá: PRIME 013, PRIME 014, PRIME 021, PRIME 022, PRIME 204PRIME 669, PRIME 672, PRIME 676, Hoàn Mỹ 800, Hoàn Mỹ 803, Hoàn Mỹ 804, Hoàn Mỹ 805, Hoàn Mỹ 806, PRIME 9411, PRIME 9412, PRIME 663, PRIME 664, PRIME 677, PRIME 678, PRIME 679, PRIME 680, Hoàn Mỹ 811, Hoàn Mỹ 812

  + Vân khác: Hoàn Mỹ 807

 

– Men khô:

Gạch lát nền PRIME mã 462  + Vân gỗ: PRIME 002, PRIME 310PRIME 409, PRIME 410, PRIME 476

  + Vân đá: PRIME 407, PRIME 408

  + Sân vườn: PRIME 454, PRIME 455, PRIME 462, PRIME 466, PRIME 9211, PRIME 9212

– Men bóng:

  + Vân gỗ: PRIME 004PRIME 756, PRIME 757

  + Vân đá: PRIME 026, PRIME 027, PRIME 161

  + Hoa văn: PRIME 412, PRIME 426, PRIME 427

Vân khác: PRIME 429

– Men khô:

Gạch lát nền PRIME mã 8311  + Vân sỏi: PRIME 9120, PRIME 9122, PRIME 9123, PRIME 9124, CMC S01, CMC S02, CMC S03, CMC S04, CMC S05, CMC S06,       

  + Vân đá: PRIME 8311, PRIME 8312, PRIME 8313, PRIME 9314, PRIME 9315, PRIME 9316, PRIME 9317, PRIME 9318, PRIME 9323, PRIME 9324

  + Vân khác: PRIME 9319, PRIME 9320, PRIME 9321, PRIME 9322

 

 

 

– Men khô:

 Gạch lát nền PRIME mã 299 + Kiểu hoa văn: PRIME 285, PRIME 286, PRIME 287, PRIME 288, PRIME 289, PRIME 290, PRIME 295, PRIME 297

  + Kiểu carô: PRIME 291, PRIME 292, PRIME 293, PRIME 298, PRIME 299

  + Kiểu sỏi: PRIME 302, PRIME 303, PRIME 304

  + Kiểu đá: PRIME 294

 

 

 

  • Gạch lát nền kích thước 30 x 80: ( 7 mẫu).

Gạch lát nền PRIME mã 9837  + Các mẫu: PRIME 9831, PRIME 9832, PRIME 9833, PRIME 9834, PRIME 9835, PRIME 9836, PRIME 9837