Gạch chân tường

Các mẫu gạch chân tường

– Men bóng:

Gạch chân tường PRIME 616  + Vân gỗ: PRIME 612, PRIME 613, PRIME 614, PRIME 615, PRIME 616, PRIME 618

 

 

 

 

 

 

 

– Men bóng:

 Gạch chân tường PRIME 522 + Vân gỗ: PRIME 503

  + Hoa văn: PRIME 501, PRIME 527, PRIME 528, PRIME 530, PRIME 537

  + Vân đá; PRIME 9511, PRIME 9512

– Men khô:

  + Vân gỗ: PRIME 521, PRIME 522

  + 1 màu: PRIME 523, PRIME 525

  + Hoa văn: PRIME 526

  + Vân đá: PRIME 531, PRIME 532

– Men bóng:

Gạch chân tường PRIME 16  + Vân đá: PRIME 27, PRIME 28

  + 1 màu: PRIME 23, PRIME 24, PRIME 36, PRIME 37, PRIME 38

  + Hoa văn: PRIME 12, PRIME 17, PRIME 25, PRIME 29, PRIME 35, PRIME 39, PRIME 40

  + Vân gỗ: PRIME 16, PRIME 30

– Men khô:

  + Hoa văn: PRIME 601, PRIME 604, PRIME 607